BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, Italics, Underline, and Strike-through

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.

  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
  Tên tài khoản
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết

  Ví dụ:
  [IMG]https://www.itseovn.com/​styles/default​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn. Approved sites: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text Alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.

  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.

  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.

  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.

  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.

  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [2H2=option] - thẻ h2

  chèn thẻ h2 vào bài viết

  Ví dụ:
  [2H2="theh2"]thẻ h2 trong xenforo[/2H2]
  Hiển thị:

  thẻ h2 trong xenforo

 • [3H3=option] - 3h3

  3h3

  Ví dụ:
  [3H3="theh3"]thẻ h3 trong xenforo[/3H3]
  Hiển thị:

  thẻ h3 trong xenforo

 • [AUDIO=option] - chèn nhạc

  Chèn file nhạc vào forum

  Ví dụ:
  [audio="http://itseovn.com/Upload/beat-sac-moi-em-hong.mp3"]
  [/audio]
  Hiển thị:
 • [CONTAINER] - Container

  A transparent container which will automatically overflow if the content is wider than the page or larger than 600px in height.

  Ví dụ:
  [CONTAINER]This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.[/CONTAINER]
  Hiển thị:
  This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.
 • [DMCA], [DMCA=option] - Tạo DMCA

  Tạo DMCA cho bài viết

  Ví dụ:
  [dmca][/dmca]
  Hiển thị:
  DMCA.com Protection Status
 • [H2] - thẻ h2

  chèn thẻ h2 vào bài viết

  Ví dụ:
  [H2]thẻ h2 trong xenforo[/H2]
  Hiển thị:

  thẻ h2 trong xenforo

 • [H3] - thẻ h3

  chèn thẻ h3 vào bài viết

  Ví dụ:
  [H3]thẻ h3 trong xenforo[/H3]
  Hiển thị:

  thẻ h3 trong xenforo

 • [H4] - thẻ h4

  chèn thẻ h4 vào diễn đàn

  Ví dụ:
  [H4]thẻ h4 trong xenforo[/H4]
  Hiển thị:

  thẻ h4 trong xenforo

 • [H5] - thẻ h5

  chèn thẻ h5 vào bài viết

  Ví dụ:
  [H5]thẻ h5 trong xenforo[/H5]
  Hiển thị:
  thẻ h5 trong xenforo
 • [H6] - thẻ h6

  chèn thẻ h6 vào bài viết

  Ví dụ:
  [H6]thẻ h6 trong xenforo[/H6]
  Hiển thị:
  thẻ h6 trong xenforo
 • [INPUT=option] - input

  input

  Ví dụ:
  [input="Xử lý chuỗi"]cs-input[/input]
  Hiển thị:
 • [TABLE] - Table

  A table.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][TH]This is a header cell[/TH][/TR][TR1][TD]This is a left aligned cell[/TD][TD1]This is a centre aligned cell[/TD1][/TR1][TR2][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][TD]Left aligned[/TD][/TR2][TR1][TD1]Centre aligned[/TD1][TD2]Right aligned[/TD2][/TR1][/TABLE]
  Hiển thị:
  [TR1][/TR1][TR2][/TR2][TR1][/TR1]
  This is a header cellThis is a header cell
  This is a left aligned cellThis is a centre aligned cellThis is a right aligned cellLeft alignedCentre alignedRight aligned
 • [TD] - Table Cell (Left)

  A cell with left aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a left aligned (standard) cell[/TD][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a left aligned (standard) cell
 • [TD1] - Table Cell (Center)

  A cell with center aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD1]This is a center aligned cell[/TD1][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a center aligned cell
 • [TD2] - Table Cell (Right)

  A cell with right aligned text.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a right aligned cell
 • [TH] - Table Cell (Header)

  A header cell with bold, centre aligned text and a dark background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a header cell
 • [TR] - Table Row (Transparent)

  A row with a transparent background.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a standard cell in a row with a transparent background[/TD][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a standard cell in a row with a transparent background
 • [UIMG=option] - bbcode up images

  bbcode up images

  Ví dụ:
  [uimg="https://itseovn.com/img/upload/quan-cafe-44-nguyen-cuu-dam-tan-phu.jpg"]hình ảnh kiểm tra[/uimg]
  Hiển thị:
  hình ảnh kiểm tracafe-44-nguyen-cuu-dam-tan-phu.jpg" src="https://itseovn.com/img/upload/quan-cafe-44-nguyen-cuu-dam-tan-phu.jpg">
 • [URLDF=option] - link dofollow

  tạo đường dẫn dofollow cho forum itseovn.com

  Ví dụ:
  [urldf="http://itseovn.com"]dien dan seo[/urldf]
  Hiển thị:
  dien dan seo
 • [VIDEO=option] - Chèn video

  Chèn video vào forum

  Ví dụ:
  [video="https://itseovn.com/Upload/sac-moi-em-hong-karaoke.mp4"]
  [/video]
  Hiển thị: